Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Saturday, September 5, 2015

Member Login:

From slavery to freedom

Tags: Columnists
Comments

מעבדות לחירות
קיומה של ישראל המודרנית יוצק משמעות אמיתית למושג חירות
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
כאשר אני מדמיין את קריאת ההגדה בביתם של אבותיי מלווה אותי תחושה של החמצה. לו
אני הייתי שר בשעתו את השיר ”עבדים היינו“, היה ליבי מתמלא במידה מסוימת של עצב.
לחיים בניכר, בגולה טרום הקמתה של מדינת ישראל הייתה משמעות חלקית לחופש.
היותך בן-חורין משמעו היותך חופשי לא רק בגופך ובנפשך אלא גם בארצך ובמולדתך.
כאשר אלה מתאחדים להם יחדיו – החופש הוא מוחלט ושלם. כאשר היינו עבדים לפרעה
במצרים היינו נתונים למרותם של אחרים, חוקיהם של אחרים וכן לרצונם של אחרים. כעם
לא יכולנו לעשות דבר ובעיקר לא יכולנו להיות בני- חורין על גורלנו.
המדרש אומר שבני ישראל נאלצו ללכת לא פחות מארבעים שנה במדבר, לא כדי למצוא את
הארץ המובטחת, אלא כדי לנקות מנפשם את אווירת העבדות. יתרה מכך ייתכן והדור שיצא
ממצרים מעולם לא זכה להגיע לארץ ישראל אלא רק בניהם ובני בניהם. לארץ נכנסו בני-
חורין אשר לא ידעו עבדות מהי כלל וכלל ולפיכך הקימו חברה חופשית בארץ חופשית.
לפני מספר שנים שמעתי את הרצאתו של רב במרכז תרבות מקומי. הרב דיבר על 50
המכות שהפיל הקדוש ברוך הוא על מצרים ורמז לכך ש 2000- שנות הגלות החל מנפילת
בית המקדש השני בשנת 70 לספירה ועד להקמתה של ישראל המודרנית בשנת 1948 הן
תקופה הארוכה פי 50 מתקופת הנדודים במדבר. הרב אמר שאנחנו אלה שקיבלנו 50 מכות,
קרי 2000 שנות נדודים ולבסוף חזרנו להקים את ביתנו בארץ מולדתנו.
גם ההמנון הלאומי ”התקווה“ מסתיים במילים ”להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים“.
לפי סדר המילים במשפט ניתן להבין שקודם בא החופש לאחריו באה הארץ ולאחריה עיר
הקודש ירושלים.
כשאנו קוראים את ההגדה לפסח בימים אלה, מוטב לנו לחדד את המושגים חופש וחירות,
להסביר לבנינו (והגדת לבנך) לא רק את סיפור יציאת מצרים הקלאסי אלא גם את הלקח
ההיסטורי ועד כמה הוא רלוונטי ומדויק לימים אלה –עתה, עתה, בני חורין, בני חורין!!!
אני מאמין באמונה שלמה שאחת הסיבות להיותה מדינת ישראל הדמוקרטיה היחידה
במזרח התיכון נעוצה בין היתר בערכים שחג הפסח מנחיל לנו, ערכים אותם אנו יונקים
בשקיקה משחר ילדותנו.
אם נבחן את הפיזור הגיאוגרפי של יהדות התפוצות, נגלה באופן לא מפתיע שרובו של העם
היהודי בניכר מתגורר בארצות חופשיות ודמוקרטיות. חופש הוא גם הזכות והחובה לבטא
ולהתבטא. שימו לב כמה מפלגות קמו להן בישראל המודרנית, כמה ערוצי תקשורת קיימים
בעברית, עיתונים בעברית, תיאטרונים בעברית, הוגי דעות, סופרים, חוקרים ושאר אנשים
התורמים תרומה אדירה לאנושות – כולם יונקים את כוחם מערך מרכזי בהוויתם – חופש!!!
חג שמח לכל עם ישראל, במדינת ישראל ובתפוצות באשר הן. כולנו בני-חורין.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.