The Canadian Jeiwsh News

Saturday, October 10, 2015

Member Login:

Fearing those who fear God

Tags: Columnists
Comments

 חרדה מהחרדים
ייתכן ועל מדינת ישראל לאמץ את גישת הניכר
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
מתברר שנושא הדרת הנשים משטחים ציבוריים הינו רק קצה הקרחון של בעיה הרבה יותר
גדולה והרבה יותר מורכבת לפיתרון. ייתכן והדרך לפיתרון היחסים בין חילונים לחרדים
במדינת ישראל נעוץ דווקא במציאות הקיימת בניכר בה היחסים נראים הרבה יותר פשוטים
והדרך לדו-קיום אמיתי נראית יותר קלה.
על מה מלין החילוני במדינת ישראל:
על שהוא ובניו משרתים בצה"ל למשך שלוש שנים לפחות לצורך הגנה על מדינה החיה תחת
איום קיומי מיום היווסדה. ההגנה אגב, היא על כל אזרחיה כולל אלה החרדים.
על שתפישת העולם החרדית רואה בשירות בצה”ל כאקט אנטי הלכתי המהווה הפרה
חמורה של ציווי עליון ופגיעה בקודש הקודשים.
על שהמיסים הנגבים על עמלה של האוכלוסייה החילונית בעיקר, מועברים בחקיקה
ממשלתית לידי פלחים באוכלוסיה אשר מבחירה ומציווי אינם משתתפים בכוח העבודה
ולמרות זאת נהנים מתמיכה תקציבית על חשבונם של אחרים.
על מה מלין החרדי במדינת ישראל (בראייתי החילונית):
על אי הבנת החילונים את התרבות החרדית ואת תפישת העולם שממנה נוצרים עיוותים
תפישתיים השמים את החרדים בעין שלילית עד כדי אנטישמיות חילונית.
על כך שרבים מהחרדים עובדים, מפרנסים את משפחתם, משתלבים בכוח העבודה וחלקם
אף תורם תרומה לכוחות הביטחון – מכל אלה החילוניים מתעלמים.
על כך שאין מדינת ישראל ועם ישראל מבלי לשמור ולקיים את תורת ישראל וכך היה כבר
אלפיים שנה.
שיא השונות והפילוג מגיע לידי ביטוי בבית המחוקקים, הלא הוא כנסת ישראל. ח”כ הרב
ישראל אייכלר הגדיר את ציפי לבני כאויבת. השר אלי ישי התבטא על חוסר נחיצותו של צבא
ושב"כ וכי יש להסתפק באמונה ובלימוד תורת ישראל.
מנגד, הח”כ לשעבר ממפלגת שינוי, רוני בריזון, התבטא לאחרונה בדעה שפורסמה באתר
האינטרנט של ”ידיעות אחרונות“. הכותרת הראשית הייתה: ”חילונים, גונבים לכם את
המדינה“. בריזון חידד את הצורך בהקמת מפלגה חילונית שתעמוד כמשקל נגד למפלגות
החרדיות וכי אם הדבר לא ייעשה במהרה על החילונים לדאוג לדרכון זר ולכרטיסי טיסה.
עוד הוסיף בריזון שלמרות שהאוכלוסייה החרדית הבוגרת במדינת ישראל מהווה כ 9%-
בלבד מהאוכלוסייה היהודית, הרי שבניה של אוכלוסיה זו מהווים כבר 30% מהאוכלוסייה
ובקצב הזה המדינה תשנה את פניה ללא הכר תוך פחות מדור.
לפני מספר חודשים התבטא סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, כלפי החרדים באומרו ששיעור
התעסוקה בקרב חרדים החיים בחו”ל גבוה משמעותית משיעור החרדים המועסקים במדינת
ישראל.
מן הסתם, כל מי שמועסק ועובד, חשוף במקום עבודתו לתכנים ולמחשבות של הסובבים
אותו. ומי כמונו יודע שמקום עבודה הוא קרקע פורייה ונפלאה להיתוך תרבותי אמיתי בין
אנשים, אמונות, השקפות עולם וכמובן מציאת מכנה משותף לאורך זמן.
אני מציע לקברניטי מדינת ישראל לבחון את היחסים בין חילוניים לחרדים בניכר, בין חרדים
לבין הקהילה המקומית. אולי הממצאים יפתחו את הדעת ויתנו אפשרויות למחשבה שיהפכו
למעשים ויהפכו את מדינתנו הקטנה והשסועה למלוכדת ומאושרת יותר.
אין לנו את התענוג, לא כל שכן הפריבילגיה, לבדלנות, ניכור ושנאת אחים. ההיסטוריה
מלמדת אותנו שרק בשל כך נפלה ירושלים בעבר ואסור שתיפול שוב בעתיד.
 

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.